loading

Dozory staveb

Technický dozor investora

Práce technického dozoru spočívá v kontrole chodu stavby a její koordinace mezi dodavateli. V případě, že není sjednaná inženýrská činnost, pak technický dozor zajišťuje komunikaci se stavebním úřadem a jinými dotčenými orgány. Dále úzce spolupracuje s autorským dozorem a koordinátorem BOZP. Technický dozor také dbá na to, aby byla stavba provedena v souladu s projektovou dokumentací a podmínkami vydaného stavebního povolení.

Běžnou činností technického dozoru investora je:

 • Kontrola prostavěnosti na základě předložených podkladů pro fakturaci ze stran zhotovitelů.
 • Průběžná kontrola plnění schváleného harmonogram stavby a jeho případné úpravy ve spolupráci se zhotovitelem.
 • Koordinace stavebních procesů ve spolupráci s dodavatelem stavby v návaznosti na plnění termínů v odsouhlaseném harmonogramu stavby.
 • Účastní se nutných kvalitativních zkoušek na stavbě, například zkouška těsnosti vodovodu, střešního pláště, blower door testu a dalších.
 • Kontroluje předané certifikáty a atesty použitých materiálů.
 • Kontroluje zanesení změn do dokumentace skutečného provedení.
 • Pokud není sjednaná inženýrská činnost samostatně nebo další osobou, pak tuto činnost zajišťuje technický dozor investora. Jedná se hlavně vyřízení změny stavby před dokončením, užívání stavby, kolaudační souhlas, komunikuje s dotčenými orgány a sousedy a další.

Autorský dozor

Tuto službu poskytujeme pouze v případě zpracování naší projektové dokumentace stavebního záměru.

Mezi běžnou činnost autorského dozoru patří:

 • V případě nejasností v projektové dokumentaci upřesní zhotoviteli svůj záměr a případně odůvodní zvolené řešení.
 • Konzultuje se zhotovitelem prováděcí detaily, které nejsou součástí projektové dokumentace a zhotovitel si není jistý způsobem řešení.
 • Spolupracuje s investorem při výběru dodavatelské firmy.
 • V průběhu výstavby kontroluje soulad stavby s vydanou projektovou dokumentací a jeho záměrem.
 • Hlídá splnění podmínek stanovených stavebním úřadem.
 • Asistuje při samotné kolaudaci, popřípadě řízeních ze strany stavebního úřadu.
 • Zpracování změn projektové dokumentace v rámci změny použitých materiálů a technologií, které jsou upřesněny v rámci realizace stavby. Zpravidla k těmto změnám dochází z důvodů ekonomických, nedostupnosti materiálů a technologií, přizpůsobení projektové dokumentace materiálům a technologiím používaným vybraným zhotovitelem atd.
 • Pořizuje fotodokumentaci a zapisuje do stavebního deníku.
 • Pomáhá při výběru vybavení, materiálů a barevnosti povrchových úprav atd.

Stavební dozor

Tímto dozorem je odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný oprávněnou osobou. V případě stavby svépomocí je stavební vždy povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím nebo stavebním dozorem. Tuto službu poskytujeme v rozsahu dle domluvy se stavebníkem. Avšak vždy trváme na průběžné kontrole při provádění stavebních prací a dodržování BOZP.

Koordinátor BOZP

Kdo je koordinátor BOZP:

Koordinátor BOZP musí být odborně způsobilý v prevenci rizik, který vlastní osvědčení koordinátora BOZP. Při výstavbě má za úkol hlídat a koordinovat jednotlivé činnosti zhotovitelů a z nich vyplývající rizika. Zprvu vymezí pravidla a podstaty bezpečnosti práce, která jsou závazná pro všechny pracovníky na staveništi. V průběhu výstavby pak dbá na dodržování BOZP, vyhledává další možná rizika a spolupracuje se zhotoviteli na jejich odstranění. Na základě nově vzniklých rizik je vždy aktualizovaný dokumentace BOZP.

Kdy je nutné najmout koordinátora BOZP:

Stavebník je povinen najmout koordinátora BOZP na všech stavbách, na kterých se podílí více než 1 zhotovitel, přičemž na stavbě dochází k překročení stanovených limitů pracovních hodin i náročnosti stavby.

Pokud by ze strany stavebníka nebyl požadavek na koordinátora BOZP dodržen, hrozí mu pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

 

< ZPĚT

 

iconIPOKa, s.r.o.
Blanky Waleské 558
281 02 Cerhenice
IČO 07837071
DIČ CZ07837071