loading

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost při umístění stavby

V této fázi zpracujeme podklady k identifikaci pozemků, získáme závazná stanoviska dotčených orgánů, získáme vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků řízení, včetně dalších požadovaných dokladů. Pokud to váš záměr vyžaduje zpracujeme také posouzení vlivu na životní prostředí. Po shromáždění všech stanovisek a vyjádření provedeme kontrolu souladu projektové dokumentace s požadavky v získaných podkladech. Posledním krokem je příprava a podání příslušné žádosti a následné vydání souhlasu se zamýšlenou stavbou.

Inženýrská činnost při povolení stavby

Před zahájením realizace Vašeho záměru je nutné zažádat na příslušném stavebním úřadě dle typu stavby o souhlas s provedením stavebního záměru, případně o stavební povolení. Pro získání tohoto dokumentu je nutné, vyjma podání samotné žádosti stavebnímu úřadu, zpracování podkladů k identifikaci pozemků, získání stanovisek dotčených orgánů, vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, získání vyjádření účastníků řízení a další požadované dokumenty, které jsou v tomto ohledu vyžadovány. Před samotným podáním žádosti o ohlášení stavby, nebo stavebního povolení proběhne kontrola souladu projektové dokumentace s podmínkami uvedenými v získaných vyjádřeních. Po vydání rozhodnutí, případně stavebního povolení a nabytí právní moci tohoto dokumentu je možné začít s realizací záměru.

Inženýrská činnost při provádění stavby

Při provádění stavby je hlavní náplní inženýrské činnosti zastoupení stavebníka při styku se stavebním úřadem, s dotčenými orgány a spolupráce s autorským dozorem, autorizovaným inspektorem, koordinátorem BOZP a odpovědným geodetem. Mimo jiné požadavky vyplývající z vydaného stavebního povolení si vezmeme na starosti také oznámení o ukončení dílčích fází a zajistíme vykonání kontrolní prohlídky stavebním úřadem nebo dotčeným orgánem.
Pokud v průběhu stavby dojde ke změně prováděné stavby, je naší náplní vydání potřebných změn stanovisek dotčených orgánů a zpracování žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením.

Inženýrský činnost při uvedení stavby do provozu

Při této etapě výstavby je pro nás úkolem zejména převzetí a kontrola dokumentace skutečného provedení stavby (v rámci nezakrytých konstrukcí), převzetí a kontrola všech dokladů, zkoušek, revizí a osvědčení, které jsou nutné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Zajištění geometrického plánu pro zapsání stavby do katastru nemovitostí, zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k užívání stavby. Samozřejmostí je zpracování a podání oznámení o užívání stavby, či žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Pokud je vyžadováno, zajistíme také povolení zkušebního provozu nebo povolení k předčasnému užívání stavby nebo její části.

 

< ZPĚT

 

iconIPOKa, s.r.o.
Blanky Waleské 558
281 02 Cerhenice
IČO 07837071
DIČ CZ07837071